Sitehis Directory
Web Directory

Näringsliv, arbetsmarknad och infrastruktur

Sites:

http://www.ams.se/
» Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsstyrelsen Open in a new browser window
   Webbplats för jobb, rekrytering och information om arbetsmarknaden i Sverige och utomlands. Plats-, vikarie- och sökandebank.
   http://www.ams.se/
http://www.av.se/
» Arbetsmiljöverket Open in a new browser window
   Publikationer, statistik och information om inspektioner, bl a.
   http://www.av.se/
http://www.banverket.se/
» Banverket Open in a new browser window
   Ansvarar för järnvägen i Sverige. Om projekt, samarbete med skolor, etc.
   http://www.banverket.se/
http://www.bergsstaten.se/
» Bergsstaten Open in a new browser window
   Beslutar om tillstånd för prospektering och för gruvor. Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvorna och lämnar information. Bergsstaten är underställd chefsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning.
   http://www.bergsstaten.se/
http://www.elsakerhetsverket.se/
» Elsäkerhetsverket Open in a new browser window
   Den ansvariga myndigheten för elsäkerhet som arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el, och för att skapa en god elektromagnetisk miljö. Information om utfärdande av föreskrifter, tillsyn av elanläggningar och marknadskontroll av pr
   http://www.elsakerhetsverket.se/
http://www.stem.se/
» Energimyndigheten Open in a new browser window
   Arbetar för ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem. Senaste rapporterna och åtgärdsförslagen.
   http://www.stem.se/
http://www.glesbygdsverket.se/
» Glesbygdsverket Open in a new browser window
   Nyheter och övrig information om glesbygden.
   http://www.glesbygdsverket.se/
http://www.seatime.se/
» Handelsflottans kultur- och fritidsråd Open in a new browser window
   HKF är en statlig institution som ger service till sjömän i svenska handelsflottan samt sjömän som besöker svenska hamnar. Verkar på kultur-, fritids- och informationsområdet på uppdrag av regeringen.
   http://www.seatime.se/
http://www.industrifonden.se/
» Industrifonden Open in a new browser window
   Verkar för lönsam tillväxt och förnyelse av det svenska näringslivet.
   http://www.industrifonden.se/
http://www.siq.se/
» Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ Open in a new browser window
   Institutet för kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället.
   http://www.siq.se/
http://www.ifau.se/
» Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) Open in a new browser window
   Genomför utvärderingsstudier av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder.
   http://www.ifau.se/
http://www.simr.se
» Institutet för metallforskning, IM Open in a new browser window
   Om forskning, bibliotek och tjänster.
   http://www.simr.se
http://www.itps.se/
» Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS Open in a new browser window
   Har ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken. Företagsstatistik och publikationer.
   http://www.itps.se/
http://www.jamombud.se/
» Jämställdhetsombudsmannen, JämO Open in a new browser window
   Övervakar att kvinnor och män har lika rättigheter i arbetslivet.
   http://www.jamombud.se/
http://www.jvs.se/
» Järnvägssstyrelsen Open in a new browser window
   Har överinseendet över säkerheten i svensk spårtrafik inklusive järnväg, spårväg och tunnelbana och ska verka för en effektiv järnvägsmarknad.
   http://www.jvs.se/
http://www.kkv.se/
» Konkurrensverket Open in a new browser window
   Konkurrensverket tillämpar konkurrenslagen, föreslår regeländringar, informerar och stödjer forskning. De arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.
   http://www.kkv.se/
http://www.lfv.se/
» Luftfartsverket Open in a new browser window
   Flygtider och aktuella avgångar från samtliga flygplatser i Sverige.
   http://www.lfv.se/
http://miljoteknik.vinnova.se/
» Miljöteknikdelegationen Open in a new browser window
   Miljöteknikdelegationen har regeringens uppdrag att påskynda kommersialisering av milj1anpassade varor och tjänster. Delegationen arrangerar teknikupphandlingar, tekniktävlingar, och koordinerar framtagande av kravspecifikationer. Produkterna ska bidra
   http://miljoteknik.vinnova.se/
http://www.nutek.se/
» NUTEK Open in a new browser window
   Närings- och teknikutvecklingsverket, centrala myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling.
   http://www.nutek.se/
http://www.norrlandsfonden.se/
» Norrlandsfonden Open in a new browser window
   Erbjuder tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland riskvilliga lån för utveckling och expansion.
   http://www.norrlandsfonden.se/
http://www.homo.se/
» Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning Open in a new browser window
   HomO ger stöd och utövar insyn i frågor rörande homo- och bisexuellas rättigheter.
   http://www.homo.se/
http://www.prv.se
» Patent- och registreringsverket Open in a new browser window
   Beviljar patent, skyddar varumärken och design, och utfärdar utgivningsbevis för tidskrifter.
   http://www.prv.se
http://www.polar.se/
» Polarforskningssekretariatet Open in a new browser window
   Svensk polarforskning.
   http://www.polar.se/
http://www.pts.se/
» Post- och telestyrelsen Open in a new browser window
   Förvaltningsmyndighet inom post-, tele- och radioområdena.
   http://www.pts.se/
http://www.rikstrafiken.se/
» Rikstrafiken Open in a new browser window
   Rikstrafiken ska arbeta för ett samverkande långväga kollektivtransportsystem som är resurshushållande och miljöriktigt och som tillvaratar resenärernas intressen.
   http://www.rikstrafiken.se/
http://www.snsb.se/
» Rymdstyrelsen Open in a new browser window
   Central förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Senaste forskningen.
   http://www.snsb.se/
http://www.swedgeo.se/
» SGI - Statens geotekniska institut Open in a new browser window
   Sök gratis bland c:a 50.000 litteraturreferenser i databasen SGI-line. Sök information om geotekniska undersökningar.
   http://www.swedgeo.se/
http://www.sgu.se/
» SGU - Sveriges Geologiska Undersökning Open in a new browser window
   Central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.
   http://www.sgu.se/
http://www.sika-institute.se/
» SIKA-Statens Institut för KommunikationsAnalys Open in a new browser window
   Databas med statistik om transporter och kommunikationer i Sverige.
   http://www.sika-institute.se/
http://www.sp.se/
» SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Open in a new browser window
   Erbjuder näringsliv och samhälle tjänster inom teknisk utvärdering, mätteknik, forskning och utveckling präglade av kompetens, effektivitet, opartiskhet och internationell acceptans.
   http://www.sp.se/
http://www.sjofartsverket.se/
» Sjöfartsverket Open in a new browser window
   Om yrkessjöfart, fritid på sjön, publikationer och senaste nytt.
   http://www.sjofartsverket.se/
http://www.skogsstyrelsen.se/
» Skogsstyrelsen Open in a new browser window
   Ansvarar för frågor som rör skog. Fakta, statistik, lagar och förordningar.
   http://www.skogsstyrelsen.se/
http://www.havkom.se/
» Statens haverikommission Open in a new browser window
   Statens haverikommission (SHK) tillkom 1978 för att utreda såväl civila som militära flygolyckor. År 1990 ändrades lagstiftningen så att alla svåra olyckor oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften omfattades av i stort sett samma utre
   http://www.havkom.se/
http://www.vti.se/
» Statens väg- och transportforskningsinstitut Open in a new browser window
   Nyheter, forskning och rapporter.
   http://www.vti.se/
http://www.innovationscentrum.se/
» Stiftelsen Innovationscentrum Open in a new browser window
   SIC tillkom hösten 1994 som ett led i statens insatser för förnyelse av det svenska näringslivet, samt för att förbättra och utveckla det innovativa klimatet i Sverige.
   http://www.innovationscentrum.se/
http://www.esf.se/
» Svenska ESF-rådet Open in a new browser window
   Europeiska socialfonden i Sverige bidrar till tillväxt och sysselsättning genom stöd till projekt som stimulerar kompetensutveckling och lärande i arbetslivet i syfte att stärka enskilda individers ställning inför förändringsprocesser och strukturomvandli
   http://www.esf.se/
http://www.nutek.se/turistnaringen
» Turistdelegationen Open in a new browser window
   Turistdelegationen är en statlig myndighet för strategier, statistik och samordning inom svensk turism.
   http://www.nutek.se/turistnaringen
http://www.vinnova.se/
» Verket för innovationssystem Open in a new browser window
   Stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv och transporter samt verkar för att ny kunskap så effektivt som möjligt omsätts i produkter, processer, tjänster och arbetsliv.
   http://www.vinnova.se/
http://www.vv.se/
» Vägverket Open in a new browser window
   Ansvarar för vägarnas underhåll. Sidorna innehåller väglagsinformation för hela landet.
   http://www.vv.se/

This category needs an editor

Last Updated: 2008-10-20 23:09:16


Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site - Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWdirectory

Free previews by Thumbshots.org